Regulamin 2014

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
“PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”
-zdjęcie miesiąca-

XV edycja
pod patronatem

STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

fotoklub53fe3dffc268b.jpg 2014 patronat Fotoklub a

ZWIĄZKU ARTYSTÓW PLASTYKÓW

zap53fe3e000ca0c.jpg

organizator:

galeria50053fe3dff71a02.jpg

Galeria Fotografii Fotoplastykon Antoni Rut
www.fotoplastykon.com.pl
fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl

współorganizator:

WBPiCAK

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
ul. Prusa 3,  60-819 Poznań
tel. +48 61 66 40 867
www.wbp.poznan.pl

Cele i założenia

1.  XV edycja konkursu prowadzona jest poprzez internet na stronie  www.fotoplastykon.com.pl
2.  Konkurs ma na celu:
– podnoszenie umiejętności fotografowania,
– rozpropagowanie fotografii artystycznej wśród fotografujących,
– inspirowanie aktywności twórczej.
3.  Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną omówione pod względem technicznym i   artystycznym przez co najmniej jednego jurora. Jurorami są krytycy sztuki fotograficy z   Fotoklubu RP i ZPAF i ZAP.

Terminarz przebiegu konkursu

1.  Odbędzie się 10 sesji konkursowych raz lub dwa razy w miesiącu  począwszy od 29.09.2014. Jest to termin nadsyłania zdjęć do pierwszej sesji konkursowej.
2.  Następne terminy sesji konkursowych (i tym samym nadsyłania     zdjęć) to: 22.10, 24.11, 29.12., 26.01.2015, 23.02, 30.03, 27.04, 25.05, 15.06.2015.
3.  Recenzje i zdjęcia ukażą się na stronie www.fotoplastykon.com.pl po 7 dniach od daty sesji konkursowej, w zakładce „XV edycja Konkursu” (z zastrzeżeniem pkt. 9).
4.  Na każdej sesji zostaną wybrane prace (z zastrzeżeniem pkt. 9) do drugiego etapu, którym będzie przedstawienie, na zakończenie konkursu, do oceny specjalnie powołanemu jury. Jury, biorąc pod uwagę systematyczność udziału w konkursie, jakość techniczną i walory artystyczne, zakwalifikuje najlepsze zdjęcia do pokonkursowej wystawy lub  projekcji  multimedialnej, oraz przyzna nagrody.
5.  Nagrody mają charakter finansowy, rzeczowy i honorowy. Zdobywcy I, II i III Nagrody otrzymają Medale Fotoklubu RP „Za fotograficzną twórczość” oraz nagrody finansowe lub rzeczowe. Zostaną przyznane Wyróżnienia – Dyplomy Fotoklubu RP i ZAP a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projekcji Dyplomy uczestnictwa. Laureat I nagrody będzie obok innych nagród uhonorowany możliwością zorganizowania w Poznaniu wystawy autorskiej.
6.  Pula nagród w konkursie  wynosi 3000 zł. O podziale tej kwoty decyduje Jury.
7.  Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z projekcją multimedialną zakwalifikowanych prac oraz wręczenie Nagród, Medali Fotoklubu RP i Wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2015 r.

Zasady uczestnictwa

1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący.
2.  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac na dowolny temat w dowolnej technice (z zastrzeżeniem pkt. 9)
3. Prace należy przesyłać na adres: fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl jako plik graficzny w formacie JPG. w rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i wielkości nie mniejszej niż 2000 x 3000 pixeli.
4.  Nie należy wprowadzać dodatkowej kompresji i wybrać najwyższą jakość.
5.  W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki należy opisywać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: nazwisko, imię, tytuł, np.: zasa_pawel_zolta_roza, a w treści e-maila: Żąsa Paweł „Żółta róża”.
6.  Plik tekstowy w formacie MS Word, zawierający nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres mailowy oraz tytuł(y) (tytuł jednej pracy maksymalnie 20 znaków) prac konkursowych, należy dołączyć do e-maila z pracami jako załącznik. Tytuły prac nie mogą powtarzać się    w kolejnych sesjach.
7.  Maksymalny rozmiar e-maila to 10 MB.
8.  E-maile, w których program antywirusowy znajdzie wirusy, zostaną skasowane.
9.  Opłata za każdą pracę zgłoszoną do konkursu wynosi 10,- zł. Należy ją przesłać w tym samym terminie co prace na konto: Antoni Rut, ul. Gromadzka 28/2, 61-655 Poznań, PKO BP SA Inteligo 19 1020 5558 0000 8102 3080 5790 podając hasło “konkurs” oraz imię, nazwisko i adres.
10.  Na stronie internetowej przy zdjęciu podane zostanie imię i nazwisko chyba, że autor zastrzeże podawanie nazwiska i poda “godło” (2 cyfry i 3 do 5 liter).
11.  Organizator może wyłączyć spod obrad jury prace wykraczające poza normy etyczne.
12.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na wystawie pokonkursowej, w katalogu, prasie, internecie oraz publikacjach związanych z konkursem.
13.  Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
14.  Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów promocyjnych przez organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).

Postanowienia końcowe
1.  Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o   grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
2.  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od   wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

Dodaj komentarz